می دونی قشنگیه راه رفتن زیر بارون چیه؟؟؟؟؟

 اینه که هیچکس نمی تونه اشکاتو ببینه

 


دسته ها : در هم
جمعه سوم 8 1387
X